FinEst Autonvuokrasopimuksen nro CR-1129 liite

Tämä autonvuokrasopimus (Sopimus) on solmittu Sopimuksen etusivulla mainittuna päivänä ja vuonna Omistajan ja Vuokraajan kesken Sopimuksen etusivulla säädetyin pääehdoin. Sopimusosapuolet vahvistavat Sopimuksen etusivulla säädetyn Omaisuuden erittelyn, hinnan ja Sopimuksen ehtojen suoran, ehdottoman ja pääasiallisen luonteen. Ottaen huomioon, että Vuokraaja on kiinnostunut Sopimuksen etusivulla säädetyn Omaisuuden vuokralle ottamisesta, Omistaja ja Vuokraaja sopivat seuraavaa:

I. Yleiset ehdot

1.1 Sopimusosapuolet ovat henkilöitä, joilla Viron tasavallan lakien mukaan on kaikki niistä seuraavat juridiset oikeudet, valtuudet ja oikeustoimikelpoisuus täyttää itselleen Sopimuksella ottamansa velvollisuudet.
1.2 Omaisuus kuuluu Omistajalle omistusoikeuden perusteella ja Vuokraajasta ei tule tämän Sopimuksen perusteella Omaisuuden omistajaa. Edellä mainitusta seuraten Vuokraajalla ei ole oikeutta käyttää Omaisuuden omistusoikeutta, ei myöskään sitä pantata tai rasittaa minkäänlaisin velvollisuuksin.
1.3 Tämä Sopimus luo Sopimusosapuolten suhteen lailliset, voimassaolevat, sitovat velvollisuudet takaamaan Sopimusosapuolten taholta Sopimusehtojen täyttämisen, vaatimusten mukaisen ja täydellisen täytön. Sopimusosapuolet vahvistavat Sopimuksesta seuraavien velvoitteiden suoranaisen, ehdottoman ja pääasiallisen luonteen aina Sopimuksen lopettamiseen tai irtisanomiseen saakka.
1.4 Kaikki Vuokraajan toimesta aina Sopimuksen päättymiseen saakka kolmansien henkilöiden kanssa solmittavat sopimukset, jotka merkitsevät Omaisuuden käyttöä ilman Omistajan kirjallista suostumusta, ovat Sopimuksen vastaisia ja siksi mitättömiä.
1.5 Paitsi mikäli Omistaja on tarjouksessaan tai muulla tavoin uudelleen esitettävässä muodossa toisin ilmoittanut, on ajoneuvoa vuokrakaudella kiellettyä käyttää:
1.5.1. ajotien ulkopuolella;
1.5.2. hinaamiseen;
1.5.3. opetusajoon;
1.5.4. autourheiluvälineenä.
1.6 Paitsi mikäli Omistaja on tarjouksessaan tai muulla tavoin uudelleen esitettävässä muodossa toisin ilmoittanut, on ajoneuvossa vuokrakaudella kiellettyä:
1.6.1. tupakointi;
1.6.2. ruokaileminen;
1.6.3. eläinten kuljettaminen;
1.6.4. muut toiminnot, jotka voivat vahingoittaa tai liata ajoneuvon sisustusta.
1.7 Polttoaine ei kuulu vuokrahintaan. Ajoneuvon käytössä tarvittavan polttoaineen hankkii Vuokraaja.
1.8 Sopimuksen osiksi ei katsota Osapuolten aiempia tahdonilmaisuja, käyttäytymistä tai sopimuksia.
1.9 Sopimus ei jatku missään tapauksessa uudeksi vuokrakaudeksi ajoneuvon määräaikaan mennessä palauttamatta jättämisen vuoksi.
1.10 Ajoneuvon voi Osapuolten niin sopiessa palauttaa ennen määräaikaa. Ajoneuvon ennen määräaikaa tapahtuvan palauttamisen yhteydessä Omistajalla ei ole velvollisuutta palauttaa maksettua vuokraa Vuokraajalle, ei edes osittain.
1.11 Mikäli Osapuolet eivät ole ajoneuvon ulkoisesti näkyviä vikoja, puutteita yms. ajoneuvon luovutus- ja vastaanottopöytäkirjaan merkinneet, katsotaan, että ajoneuvon palautuksen yhteydessä todetut viat, puutteet yms. ovat syntyneet vuokrakauden aikana.
1.12 Vuokraaja ei saa mistään tahansa syystä tai millään tahansa perusteella vuokrakauden päätyttyä pidättää ajoneuvoa tai jättää sitä palauttamatta Omistajalle.
1.13 Mikäli voimassaolevassa lainsäädännössä tai tässä Sopimuksessa on tietylle toimenpiteelle säädetty tietty muoto (esim. kirjallinen, kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistava tms.), muussa muodossa tehdyt sopimukset eivät ole Osapuolia oikeudellisesti sitovia, pl. siinä tapauksessa, että molemmat Osapuolet hyväksyvät muussa muodossa tehdyn sopimuksen.

II. Omistajan ja Vuokraajan oikeudet ja velvollisuudet:

2.1 Omistaja sitoutuu:
2.1.1. noudattamaan kaikkia osapuolten välillä Sopimuksessa sovittuja asioita;
2.1.2. luovuttamaan Vuokraajalle luovutuspaikassa huolletun, toimintakuntoisen ja voimassaolevalla vakuutuksella varustetun ajoneuvon yhdessä vaadittavien asiakirjojen kanssa sovitulla varustuksella ja kunnossa, sovittuna määräaikana ja sovituksi kaudeksi;
2.1.3. ottamaan ajoneuvon Vuokraajalta vastaan sovitussa paikassa (luovutuspaikassa) ja sovittuna aikana kauden päätyttyä. Osapuolet laativat siitä ajoneuvon palautuspöytäkirjan.
2.1.4. takaamaan sen, että ajoneuvo vastaa Vuokraajalle luovuttamisen hetkellä kaikkia liikenteessä osallistumiselle asetettavia vaatimuksia;
2.1.5. takaamaan sen, että sillä on oikeus antaa ajoneuvo Vuokraajan käyttöön sovituin ehdoin;
2.1.6. ilmoittamaan Vuokraajalle kaikista ajoneuvon puutteista, erityispiirteistä ja käyttöohjeista, joista ilmoittamista voidaan Omistajalta kohtuudella odottaa;
2.1.7. antamaan Vuokraajalle apua, jota Omistajalta voi kohtuudella odottaa, mikäli ajoneuvoa ei ole mahdollista käyttää. Mikäli ajoneuvoa ei voi käyttää Vuokraajasta johtuvista syistä, Omistaja ei ole siitä vastuussa eikä ole velvollinen auttamaan Vuokraajaa;
2.1.8. poistamaan ajoneuvon käyttöä estävän puutteen kohtuullisessa ajassa, mikäli ajoneuvoon syntyy Sopimuksen voimassaolon aikana puute, josta Vuokraaja ei ole vastuussa ja jota hänen ei pidä omalla kustannuksellaan poistaa, ja Omistajalta voi kohtuudella puutteen poistamista odottaa;
2.1.9. ilmoittamaan viipymättä Vuokraajalle ja Omistajalle toimitetun sakko- tms. velvoitteen täyttövaatimuksesta (esim. varoitussakko, pysäköintisakko jne.), jonka maksamisesta vastaa Vuokraaja. Mikäli Omistaja ei toimita Vuokraajalle tietoa edellä mainituista vaatimuksista, Vuokraaja ei ole velvollinen korvaamaan Omistajalle näitä vaatimuksia.
2.2 Vuokraaja sitoutuu:
2.2.1. noudattamaan kaikkia Osapuolten välillä Sopimuksessa solmittuja asioita;
2.2.2. vastaanottamaan Omistajalta ajoneuvon käyttöön sovittuna aikana ja sovitussa paikassa (luovutuspaikassa) ja palauttamaan ajoneuvon sovittuna aikana luovutuspaikassa Omistajalle;
2.2.3. palauttamaan ajoneuvon Omistajalle sovitussa määrin täytettyine polttoainesäiliöineen ja tankkaamaan ajoneuvoa ainoastaan siihen sopivalla polttoaineella;
2.2.4. esittämään Omistajan vaatiessa kustannustositteet (lasku, kuitti tms.) polttoaineen tankkaamisen todistamiseksi enintään 30 päivän kuluttua vuokrakauden päättymisestä;
2.2.5. tarkastamaan ajoneuvon ennen käyttöön ottamista ja vakuuttumaan sen kunnossa olemisesta tai puutteiden olemassaolosta. Osapuolet laativat ajoneuvon luovutus- ja vastaanottopöytäkirjan;
2.2.6. käyttämään ajoneuvoa hyvän omistajan tavoin, välttämään sen liiallista kulumista ja vahingoittumista tai tuhoutumista;
2.2.7. käyttämään ajoneuvoa sen käyttötarkoituksen mukaisesti, mikäli Osapuolet eivät ole siitä toisin sopineet;
2.2.8. käyttämään ajoneuvoa vain Viron alueella, mikäli toisin ei ole sovittu;
2.2.9. noudattamaan kaikkia voimassaolevasta lainsäädännöstä seuraavia ajoneuvonkuljettajan velvollisuuksia;
2.2.10. poistamaan pienen puutteen, mikäli sitä voi Vuokraajalta kohtuudella edellyttää. Vuokraaja voi omalla kustannuksellaan poistaa ajoneuvon käyttöä estävän puutteen, mikäli Omistaja hyväksyy puutteen poistamisen ja kustannusten korvaamisen
2.2.11. pidättymään antamasta kolmannelle henkilölle mahdollisuutta kuljettaa ajoneuvoa tai antamasta ajoneuvoa kolmannen henkilön haltuun;
2.2.12. puutteiden tai käytön esteiden ilmetessä on Vuokraaja velvollinen välittömästi ilmoittamaan niistä Omistajalle ja ottamaan käyttöön keinot vahingon vähentämiseksi ja ajoneuvon säilyttämiseksi;
2.2.13. takaamaan ajoneuvon käyttämiseen ajoneuvon kuljetusoikeuden olemassaolon ja sen voimassaolon ajoneuvon käytön ajaksi. Ajoneuvon kuljetusoikeuden puuttuessa jättämään ajoneuvon käyttämättä ja ilmoittamaan vuokrakauden aikana kuljetusoikeuden keskeytymisestä tai päättymisestä Omistajalle;
2.2.14. maksamaan Omistajalle vuokraa;
2.2.15. noudattamaan kaikkia laista seuraavia vaatimuksia ajoneuvon käytössä;
2.2.16. korvaamaan Omistajalle kaikki ajoneuvon lainvastaisen käytön vuoksi määrätyt sakot, maksut ja kaikki muut velvollisuudet, ml. näiden velvollisuuksien perintään liittyvät kustannukset, mikäli edellä mainitut vaateet esitetään tai toimitetaan Omistajalle siitä syystä, että Vuokraaja ei ole näitä velvollisuuksia vaatimusten mukaisesti täyttänyt. Tämä korvausvelvollisuus on ajallisesti rajoittamaton ja Omistaja voi vaatia Vuokraajalta myös edellä mainittujen velvollisuuksien esittämisen yhteydessä aiheutuneen vahingon korvaamista;
2.2.17. palauttamaan ajoneuvon ainakin yhtä puhtaana ja samassa kunnossa, kuin se oli Vuokraajalle luovuttamisen aikaan, pl. mikäli Osapuolet ovat kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa toisin sopineet;
2.2.18. korvaamaan Omistajalle käytetyn polttoaineen, mikäli Vuokraaja on jättänyt kyseisen sopimuksen täyttämättä;
2.2.19. ajoneuvosta poistuessaan Vuokraaja sitoutuu välttämään jättämästä ajoneuvoon esineitä tai tavaroita, jotka voisivat johtaa niiden varastamiseen ajoneuvosta tai ajoneuvon vahingoittamiseen, lukitsemaan ovet ja kytkemään hälytysjärjestelmän päälle, jos sellainen on olemassa;
2.2.20. tekemään voitavansa, jotta ajoneuvon avaimet ja/tai ajoneuvon rekisteriote ei satu kolmansien henkilöiden haltuun; 2.2.21. ilmoittamaan Omistajalle viipymättä aiheutuneesta liikenneonnettomuudesta, ajoneuvon katoamisesta, vahingoittumisesta, käyttömahdollisuuden puuttumisesta yms. tärkeästä seikasta;
2.2.22. korvaamaan Omistajalle kaiken Omistajalle koko Sopimuksen tai laista seuraavien vaatimusten rikkomisella ajoneuvolle aiheutetun vahingon siltä osin, mitä vakuutuksenantaja tai kolmas henkilö ei Omistajalle korvaa, mikäli ajoneuvo vahingoittuu tai tuhoutuu Vuokraajan syystä tai mikäli vakuutuksenantaja tai kolmas henkilö ei korvaa vahinkoa Vuokraajasta johtuvan seikan vuoksi. Mikäli Sopimuksesta seuraten tiettyjen seikkojen ilmenemisriski asetettu Vuokraajalle, tämä on vastuussa myös siinä tapauksessa, että hän ei ollut vahingon aiheutumiseen syyllinen.
2.2.23. palauttamaan ajoneuvon samassa kunnossa, samoin varustuksin (ml. vararengas tai kompressori, apteekki, heijastinliivi, jauhepalonsammutin, varoituskolmio, jäälasta-harja yms.) ja asiakirjoin varustettuna, kuin se oli ajoneuvon luovutuksen yhteydessä ja maksamaan Omistajalle jokaisesta puuttuvasta esineestä sen hankintahinnan;
2.2.24. ilmoittamaan Omistajalle, mikäli Vuokraajaa on ajoneuvon käyttöön liittyen sakotettu (esim. varoitussakko, pysäköintisakko yms.) tai Vuokraajalle on ajoneuvon käytöstä johtuen määrätty muita velvollisuuksia;
2.2.25. hyvittämään siihen liittyen lisäkustannukset (vahingon), mikäli Vuokraaja ei palauta ajoneuvoja sovittuna aikana ja/tai sovitussa paikassa, pl. mikäli Vuokraaja on ilmoittanut ajoneuvon muuhun kuin määräaikaan tapahtuvasta palauttamisesta Omistajalle ja Omistaja on suostunut siihen vähintään kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa;
2.2.26. sietämään ajoneuvon suhteen tehtäviä töitä ja muita vaikutuksia, jotka ovat tarpeen ajoneuvon säilyttämiseksi, puutteiden poistamiseksi, vahingon välttämiseksi tai sen seurausten poistamiseksi;
2.2.27. pidättymään parantamasta tai muuttamasta ajoneuvoa. Vuokraajan tulee korvata Omistajalle kaikki ajoneuvon parantamiseen tai muuttamiseen liittyvä vahinko. Mikäli Vuokraajan tekemiä parannuksia ei ole mahdollista kohtuudella poistaa, parannukset jäävät Omistajalle maksutta. Mikäli Vuokraaja parantaa tai muuttaa ajoneuvoa, Vuokraajalla ei ole oikeutta missään tapauksessa vaatia näiden kustannusten korvaamista, pl.
2.2.27.1. mikäli Omistaja hyväksyy parannukset tai muutokset kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa tai
2.2.27.2. muutosten tekemättä jättämisen yhteydessä jäisi Omistajan laista seuraava julkisen edun suojaksi asetettu velvollisuus oikea-aikaisesta täyttämättä.

III. Vastuu

3.1 Vuokraaja vastaa ajoneuvon tuhoutumisesta, katoamisesta ja vahingoittumisesta, joka tapahtuu sinä aikana, jona ajoneuvo on Vuokraajan hallussa. Mikäli ajoneuvo vahingoittuu, katoaa tai tuhoutuu ja Vuokraaja ei pysty todistamaan, että siitä on vastuussa kolmas henkilö, katsotaan, että siitä on vastuussa Vuokraaja.
3.2 Mikäli ajoneuvoon syntyy vuokrakautena puute, josta Vuokraaja ei ole vastuussa ja jota hänen ei pidä omalla kustannuksellaan poistaa, tai mikäli ajoneuvon Sopimuksen mukainen käyttö on estettyä, Vuokraajalla on ainoastaan oikeus:
3.2.1. alentaa vuokraa
3.2.2. poistaa puutteet itse, jos Omistaja hyväksyy niiden poistamisen, ja vaatia Omistajalta puutteiden poistamiseen liittyvien kustannusten korvaamista.
3.3 Vuokraaja ei ole vastuussa ajoneuvon tuhoutumisesta eikä vahingoittumisesta, jos se tapahtuu Omistajasta johtuvan seikan vuoksi (esim. hälytysjärjestelmän puuttuminen, puutteellinen lukkojärjestelmä, tekninen vika, käyttöohjeen antamatta jättäminen yms.).
3.4 Omistaja ei ole vastuussa Vuokraajan kolmansille henkilöille ajoneuvon käyttämisellä aiheuttamasta vahingosta. Tällaisesta vahingosta on vastuussa Vuokraaja.
3.5 Mikäli yksi osapuoli on rikkonut Sopimuksessa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta, se sitoutuu korvaamaan koko vahingon, joka toiselle osapuolelle aiheutui tietystä seikasta informoimatta jättämisen vuoksi.
3.6 Omistajalla on oikeus vaatia Vuokraajalta kulloisestakin rikkomuksesta sopimussakkoa seuraavasti:
3.6.1. ajoneuvon määräaikaan mennessä palauttamatta jättämisen yhteydessä vuokraa kaksinkertaisena määränä jaksolta, joka alkaa palautusvelvollisuuden aiheutumisesta aina ajoneuvon Omistajalle palauttamiseen saakka;
3.6.2. ilman Omistajan suostumusta ajoneuvon antaminen kolmannen henkilön haltuun – 30 % vuokrasummasta, silti vähintään 25 euroa;
3.6.3. ilman Omistajan lupaa ajoneuvon palauttamisen yhteydessä Omistajalle kolmannen henkilön toimesta 1.000 euroa;
3.6.4. ilman Omistajan suostumusta ajoneuvon jättämisen yhteydessä palautustarkoituksessa muuhun kuin sovittuun paikkaan 1.000 euroa;
3.6.5. ajoneuvon käyttöehtojen rikkominen (sopimuskohtien 1.6, 1.7, 2.2.6 – 2.2.8, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.16 – 2.2.21, 2.2.23 – 2.2.24 ja 2.2.27 rikkomiset) – 30 % vuokrasummasta, silti vähintään 25 euroa. 3.7 Sopimussakkovaatimuksen esittämisen yhteydessä vahinkoa kärsinyt osapuoli voi vaatia myös sopimussakkosumman ylittävän vahingon korvaamista.

IV. Sopimuksen lopettaminen

4.1 Sopimuksen lopettamisen tulee tapahtua vähintään kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa.
4.2 Sopimuksen voi aina lopettaa osapuolten niin sopiessa.
4.3 Sopimuksen voi kumpikin sopimusosapuoli vakavasta syystä irtisanoa, ennen kaikkea mikäli irtisanovalta sopimusosapuolelta ei voi kaikki tosiseikat ja molemminpuoliset edut huomioon ottaen kohtuudella vaatia Sopimuksen jatkamista sovittuun määräpäivään asti tai ennakkoilmoitusajan loppuun saakka.
4.4 Vuokraajalla on oikeus ajoneuvon vastaanoton yhteydessä vetäytyä Sopimuksesta, mikäli
4.4.1. Omistaja luovuttaa Vuokraajalle ajoneuvon, jonka puutteet eivät mahdollista ajoneuvon käyttötarkoituksen mukaista käyttöä tai rajoittavat sitä merkittävästi. Vuokraaja voi siinä tapauksessa vetäytyä Sopimuksesta luovutus- ja vastaanottopöytäkirjan allekirjoittamiseen asti. Vuokraaja katsotaan siitä syystä sopimuksesta vetäytyneeksi, jos hän ei allekirjoita ajoneuvon luovutus- ja vastaanottopöytäkirjaa ja ilmoittaa siitä Omistajalle;
4.4.2. mikäli Omistaja ei luovuta ajoneuvoa luovutuspaikassa ja -aikana.
4.5 Omistajalla on oikeus vetäytyä Sopimuksesta, mikäli Vuokraajalla ei ole ajoneuvon luovutuksen yhteydessä ajoneuvon kuljetusoikeutta, ml. Vuokraaja ei näytä Omistajalle voimassaolevaa ajokorttia, tai muusta merkittävästä syystä, joka sulkee pois ajoneuvon käyttöön antamisen. Omistaja voi siinä tapauksessa vetäytyä Sopimuksesta luovutus- ja vastaanottopöytäkirjan allekirjoittamiseen asti. Siinä tapauksessa Omistaja katsotaan Sopimuksesta vetäytyneeksi, jos hän ei allekirjoita ajoneuvon luovutuksen yhteydessä luovutus- ja vastaanottopöytäkirjaa ja ilmoittaa siitä Vuokraajalle.
4.6 Omistajalla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi ja vaatia ajoneuvon välitöntä palauttamista, ennen kaikkea mikäli Vuokraaja:
4.6.1. rikkoo merkittävästi sopimusehtoja,
4.6.2. oikeusistuin on julistanut Vuokraajan konkurssiin;
4.6.3. on esittänyt Sopimuksen solmimisen yhteydessä vääriä tietoja,
4.6.4. on muulla tavoin erehdyttänyt Omistajaa Sopimuksen solmimisen yhteydessä,
4.6.5. on aiheuttanut ajoneuvon vahingoittumisen tai tuhoutumisen,
4.7 Omistajalla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi ja vaatia ajoneuvon välitöntä palauttamista, mikäli:
4.7.1. vuokrasopimuksen jatkamista estää ajoneuvossa ilmennyt puute tai
4.7.2. mikäli ilmenee muita seikkoja, jotka voivat vaarantaa ajoneuvon tai aiheuttaa Omistajalle vahinkoa.
4.8 Vuokraajalla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi ja vaatia Omistajalta ajoneuvon välitöntä vastaanottamista, ennen kaikkea mikäli:
4.8.1. ajoneuvoa ei ole mahdollista siinä ilmenneen puutteen, josta on vastuussa Omistaja, vuoksi käyttää käyttötarkoituksen mukaisesti;
4.8.2. Omistaja on esittänyt Sopimuksen solmimisen yhteydessä vääriä tietoja tai on muulla tavoin erehdyttänyt Vuokraajaa;
4.8.3. Omistaja rikkoo merkittävästi muita sopimusehtoja.