Matkaauto renditingimused

Üldtitingimused

Matkaauto antakse rentnikule üle tangituna, puhastatuna ning tehniliselt korras seisus. Sõidukit vastu võttes soovitame Teil see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingu sõlmimise hetkel kõik vigastused ning puudujäägid (sh kriimustused), vastasel juhul võite jääda vastutavaks vigastuste eest, mis olid sõidukil juba enne Teie kasutusse andmist. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Matkaauto antakse rentnikule üle täidetud kütusepaagiga. Matkaauto tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde tasu puuduoleva kütuse iga liitri eest vastavalt Oil kehtivale hinnakirjale ning tasu tankimise eest 54 EUR (sisaldab käibemaksu). Rendileandjal on õigus antud summad kinni pidada tagatisrahast. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik. Matkaauto rentimiseks esitab rentnik kehtiva juhiloa ning isikut tõendava dokumendi (ID kaart või pass). Matkabussi rentimiseks peab rentnik olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 2-aastast B-kategooria juhistaaži. Kui soovite sõidukit rentida ettevõtte nimele siis peab lepingu allkirjastama juhatuse liige või selleks volitatud isik, esitades rendifirmale vastavasiulise ning sobiva volikirja koos volituse kehtivust tõendavate dokumentidega (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia). Samuti kuulub sellisel juhul lisaks rendilepingule allkirjastamisele käendusleping, millega sõiduki kasutaja tagab ettevõtte võetud kohustusi.

Broneerimine, tagatisraha ning tasumine

Matkaauto broneerimistasu on 30% rendiperioodi kogumaksumusest, minimaalselt 300 EUR. Broneerimise kinnitamiseks loetakse broneerimistasu laekumist Pro Star Group OÜ arveldusarvele ning see tuleb tasuda 7 päeva jooksul alates rendileandjalt kirjaliku kinnituse või vastavasisulise arve saamist broneeringu kinnituse kohta. Tehes broneeringu vähem kui 30 päeva enne rendiperioodi algust tasub rentnik broneerimisel broneerimistasu 50% rendihinnast. Rentnikule kinnitatud broneeringutele võib teha muudatusi alates reserveeringu tegemise kuupäevast kuni vähemalt 60 päeva enne kokkulepitud rendiperioodi algust ning seda vaid juhul, kui rendileandjal on võimalik pakkuda alternatiivseid võimalusi ja alternatiivne broneering vastab kogusummalt esialgsele. Broneerimistasu ei tagastata, vaid see arvestatakse renditasu sisse. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning broneerimistasu ei tagastata. Matkaauto rentnik maksab lepingu nõuete täitmise tagatisraha 300 EUR ,mis lepingu lõpetamisel ning nõuete puudumise korral korral rentnikule tagastatakse. Ülejäänud renditasu ning tagatisraha tasutakse enne rendiperioodi algust vastavalt rendilepingus kokkulepitud tähtaegadel. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Renditasu on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas või kaardiga kohapeal. Rendihind sisaldab õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.

Kindlustused, vastutus kolmandate isikute ees

Matkabusside rendi hinnad sisaldavad kaskokindlustust (avarii, vandalism) rentniku omavastutusega 1000 EUR ja varguskindlustust rentniku omavastutusega 15% sõiduki maksumusest (sõiduki väärtus toodud rendilepingus). Sõidukite rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Ärandamine või vargus peab olema rentniku poolt registreeritud varguse või ärandamise toimumiskoha järgses politseijaoskonnas. Liiklusõnnetuse korral on rentnik kohustatud teatama sellest kindlasti politseisse ja võtma kirjaliku tõendi õnnetuse toimumise kohta koos asjaolude selgitamisega kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult). Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Sõiduki üleandmine ja tagastamine, rendiperiood

Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 2 tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, on rendileandjal õigus rendisummale lisada täiendavalt ühe rendipäeva tasu. Kui rendilevõtja hilineb sõiduki tagastamisega rohkem kui ühe päeva siis on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti. Matkaauto tagastatakse rentniku poolt rendileandjale siseruumid hoolikalt puhastatuna, reoveepaak ning WC kassett tühjendatuna sarnaselt sellele, milline auto oli rendile võtmise hetkel. Välipesu kuulub sõiduki rendihinna sisse ning selle teostab rendileandja omal kulul. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse hind on 100 EUR. Reoveepaakide ning WC kasseti tühjendamise hind on 50 EUR. Autos ei tohi vedada lemmikloomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 300 EUR. Ülalnimetatud summad on rendileandjal õigus kinni pidada tagatisrahast. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja rentnik koos. Vead, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentnik autoesinduse hinnakirja alusel. Matkaauto rendi minimaalne rendiperiood on kolm ööpäeva. Matkaautol läbisõidupiirangut ei ole.

Varustus

Kõikidele sõidukitele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Talveperioodil on kõik matkaautod varustatud talverehvidega. Lisaks on kõik meie matkaautod varustatud GPS-jälgimisseadmetega, mis võimaldavad rendileandjal jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist. Vastavalt poolte kokkuleppele annab rendileandja rentniku kasutusse lisavarustuse, millise täpne nimekiri on fikseeritud rendilepingus.

Lepingu kehtivus

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Sõitmine Eestist väljapoole

Klient ei tohi renditud matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Vastav soov kooskõlastada kirjalikult rendifirmaga enne rendiperioodi algust vähemalt 28 päeva. Täpsemad tingimused toodud rendileandja ning rentniku vahel sõlmitavas rendilepingus.