FinEst Autorendi Tingimused

Käesolev autüürileping (leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Omaniku ja Üürniku vahel, Lepingu esilehel sätestatud põhitingimustel. Lepinguosalised deklareerivad Lepingu esilehel sätestatud Vara spetsifikatsiooni, hinna ja Lepingu tingimuste otsest, tingimusteta ja põhilist iseloomu. Arvestades asjaolu, et Üürnik on huvitatud Lepingu esilehel sätestatud Vara rendile võtmisest, leppisid Omanik ja Üürnik kokku alljärgnevas:

I. Üldised tingimused

1.1 Lepinguosalised on isikud, kes Eesti Vabariigi seaduste järgi omavad kõiki sellest tulenevaid juriidilisi õigusi, volitusi ja õigusvõimet teostada endale Lepinguga võetud kohustusi.
1.2 Vara kuulub Omanikule omandiõiguse alusel ning Üürnik ei saa käesoleva Lepingu alusel Vara omanikuks. Tulenevalt eeltoodust ei ole Üürnikul õigust Vara käsutada, samuti seda pantida või koormata mistahes kohustisega.
1.3 Käesolev Leping loob Lepinguosaliste suhtes seaduslikud, kehtivad, siduvad kohustused tagamaks Lepinguosapoolsete Lepingutingimuste täitmise, kohase ja täieliku täitmise. Lepinguosalised deklareerivad Lepingust tulenevate kohustuste otsest, tingimusteta ja põhilist iseloomu kuni Lepingu lõppemiseni või ennetähtaegse lõpetamiseni.
1.5 Kõik Üürniku poolt kuni Lepingu lõppemiseni Kolmandate isikutega sõlmitavad lepingud ja kokkulepped, mis seisavad Vara kasutamises ilma Omaniku kirjaliku nõusolekuta, on vastuolus Lepinguga ning seetõttu kehtetud.
1.6 Välja arvatud juhul, kui omanik ei ole pakkumises või muul viisil taasesitatavas vormis teisiti teatanud, on sõidukit üüriperioodil keelatud kasutada:
1.6.1. väljaspool sõiduteed;
1.6.2. pukseerimiseks;
1.6.3. õppesõiduks;
1.6.4. autospordivahendina.
1.7 Välja arvatud juhul, kui omanik ei ole pakkumises või muul viisil taasesitatavas vormis teisiti teatanud, on sõidukis üüriperioodil keelatud:
1.7.1. suitsetamine;
1.7.2. söömine;
1.7.3. loomade transport;
1.7.4. muud tegevused, mis võivad kahjustada või määrida sõiduki interjööri.
1.8 Kütus ei kuulu üürihinna sisse. Sõiduki kasutamiseks vajaliku kütuse hangib üürnik.
1.9 Lepingu osaks ei loeta poolte varasemaid tahteavaldusi, käitumist ega kokkuleppeid.
1.10 Leping ei pikene mingil juhul uueks üüriperioodiks sõiduki tähtaegse tagastamata jätmise tõttu.
1.11 Sõidukit võib poolte kokkuleppel ennetähtaegselt tagastada. Sõiduki ennetähtaegse tagastamise korral ei ole omanikul kohustust tagastada üürnikule makstud üüri, ka mitte osaliselt.
1.12 Kui pooled ei ole sõiduki väliselt nähtavaid vigastusi, puuduseid jms sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti märkinud, loetakse, et sõiduki tagastamisel fikseeritud vigastused, puudused jms on toimunud üüriperioodi ajal.
1.13 Üürnik ei või ükskõik mis põhjusel või alusel pärast üüriperioodi lõppemist sõidukit kinni pidada või omanikule tagastamata jätta.
1.14 Kui kehtivas õiguses või antud lepingus on teatud toimingule või kokkuleppele ettenähtud teatud vorm (nt kirjalik, kirjalikku taasesitamist võimaldav vms), ei ole muus vormis tehtud kokkulepped pooltele õiguslikult siduvad, v.a juhul, kui mõlemad pooled on nõus muus vormis tehtud kokkuleppega.

II. Omaniku ja üürniku õigused ja kohustused:

2.1 Omanik kohustub:
2.1.1. täitma kõiki poolte vahel lepingus sõlmitud kokkuleppeid;
2.1.2. andma üürnikule üleandmise kohas üle hooldatud, töökorras, kehtiva kindlustusega sõiduki koos nõutavate dokumentidega kokkulepitud komplektsuses ja seisundis, tähtajal ja perioodiks;
2.1.3. võtma sõiduki üürnikult vastu kokkulepitud kohas (üleandmise kohas) ja ajal pärast perioodi lõppu. Pooled vormistavad selle kohta sõiduki tagastamise akti.
2.1.4. tagama, et sõiduk vastab üürnikule üleandmise hetkel kõigile tingimustele liikluses osalemiseks;
2.1.5. tagama, et tal on õigus anda sõiduk üürniku kasutusse kokkulepitud tingimustel;
2.1.6. teatama üürnikule kõigist sõiduki puudustest, erisustest ja kasutamise juhistest, mille teatamist võib omanikult mõistlikult oodata;
2.1.7. andma üürnikule abi, mida saab omanikult mõistlikult oodata, juhul kui sõidukit ei ole võimalik kasutada. Kui sõidukit ei saa kasutada üürnikust tulenevatel asjaoludel, siis omanik ei vastuta selle eest ega ole kohustatud üürnikku abistama;
2.1.8. kõrvaldama sõiduki kasutamist takistava puuduse mõistliku aja jooksul, kui sõidukil tekib lepingu kehtivuse ajal puudus, mille eest üürnik ei vastuta ja mida ta ei pea oma kulul kõrvaldama, ning omanikult saab puuduse kõrvaldamist mõistlikult oodata;
2.1.9. teatama viivitamata üürnikule ja Omanikule edastatud trahvi vms kohustuse täitmise nõudest (nt hoiatustrahv, viivistasu otsus jne), mille täitmise eest vastutab üürnik. Kui omanik ei edasta üürnikule infot eelnimetatud nõuete kohta, ei ole üürnik kohustatud neid nõudeid omanikule hüvitama.
2.2 Üürnik kohustub:
2.2.1. täitma kõiki poolte vahel lepingus sõlmitud kokkuleppeid;
2.2.2. võtma omanikult sõiduki üle kasutamiseks kokkulepitud ajal ja kohas (üleandmise kohas) ja tagastama sõiduki kokkulepitud ajal üleandmise kohas omanikule;
2.2.3. tagastama sõiduki omanikule kokkulepitud ulatuses täidetud kütusepaagiga ning tankima sõidukit üksnes sellele sobiva kütusega;
2.2.4. esitama omaniku nõudmisel kuludokumendid (arve, tšeki vms) kütuse tankimise tõendamiseks kuni 30 päeva pärast üüriperioodi lõppemist;
2.2.5. sõiduki enne kasutusse võtmist üle vaatama ning veenduma selle korrasolekus või puuduste esinemises. Pooled vormistavad sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti;
2.2.6. kasutama sõidukit heaperemehelikult, vältima selle üleliigset kulumist ning kahjustumist või hävimist;
2.2.7. kasutama sõidukit vastavalt selle sihtotstarbele, kui pooled ei ole selles teisiti kokku leppinud;
2.2.8. kasutama sõidukit vaid Eesti territooriumil, kui ei ole teisiti kokkulepitud;
2.2.9. täitma kõiki kehtivast õigusest tulenevaid juhi kohustusi;
2.2.10. kõrvaldama väikese pisipuuduse, kui seda saab üürnikult mõistlikult eeldada. Üürnik võib kõrvaldada omal kulul sõiduki kasutamist takistava puuduse, kui omanik nõustub puuduse kõrvaldamisega ja kulutuste hüvitamisega
2.2.11. mitte võimaldama kolmandal isikul sõidukit juhtida ega andma sõidukit kolmanda isiku valdusesse;
2.2.12. puuduste või kasutamise takistuse ilmnemisel on üürnik kohustatud nendest koheselt omanikule teatama ning võtma kasutusele meetmed kahju vähendamiseks ja sõiduki säilimiseks;
2.2.13. tagama sõiduki kasutamiseks juhtimisõiguse olemasolu ja selle kehtivuse sõiduki kasutamise ajaks. Juhtimisõiguse puudumisel mitte kasutama sõidukit ja teatama üüriperioodi jooksul juhtimisõiguse peatumisest või lõppemisest viivitamata Omanikule;
2.2.14. tasuma omanikule üüri;
2.2.15. järgima kõiki seadusest tulenevaid nõudeid sõiduki kasutamisel;
2.2.16. hüvitama omanikule kõik sõiduki õigusvastase kasutamise tõttu määratud trahvid, tasud ning kõik muud kohustused, sh antud kohustuste sissenõudmisega seotud kulutused, kui eelnimetatud nõuded esitatakse või edastatakse omanikule põhjusel, et üürnik ei ole neid kohustusi nõuetekohaselt täitnud. Antud hüvitamiskohustus on ajaliselt piiramatu ning omanik võib üürnikult nõuda ka eelnimetatud kohustuste esitamisel tekkinud kahju hüvitamist;
2.2.17. tagastama sõiduki vähemalt sama puhtalt ja samas seisukorras, kui see oli üürnikule üleandmise ajal, v.a kui pooled ei ole teisiti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku leppinud;
2.2.18. hüvitama omanikule kasutatud kütuse, kui üürnik on jätnud vastava kokkuleppe täitmata;
2.2.19. sõidukist väljumisel kohustub üürnik mitte jätma sõidukisse esemeid ja asju, mis võiksid viia nende varguseni sõidukist või sõiduki kahjustamiseni, lukustama uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni selle olemasolul;
2.2.20. tegema kõik endast oleneva, et sõiduki võtmed ja/või sõiduki registreerimistunnistus ei satuks kolmandate isikute valdusesse;
2.2.21. viivitamata teatama omanikule toimunud liiklusõnnetusest, sõiduki kadumisest, kahjustumisest, kasutamise võimaluse puudumisest jms olulisest asjaolust;
2.2.22. hüvitama omanikule kogu lepingu või seadusest tulenevate nõuete rikkumisega sõidukile põhjustatud kahju osas, mida kindlustusandja või kolmas isik omanikule ei hüvita, kui sõiduk kahjustub või hävineb üürniku süül või kui kindlustusandja või kolmas isik ei hüvita kahju üürnikust tuleneva asjaolu tõttu. Kui lepingust tulenevalt on teatud asjaolude esinemise risk asetatud üürnikule, vastutab ta ka juhul, kui ta ei olnud kahju tekkimises süüdi.
2.2.23. tagastama sõiduki samas seisukorras, varustusega (sh varuratas või kompressor, apteek, helkurvest, tulekustuti, ohukolmnurk, jääkaabits-hari jms) ja dokumentatsiooniga, nagu see oli sõiduki üleandmisel ning tasuma omanikule iga puuduva eseme eest selle soetusmaksumuse;
2.2.24. informeerima omanikku sellest, kui üürnikku on sõiduki kasutamisega seoses trahvitud (nt hoiatustrahv, viivistasu otsus jms) või määratud üürnikule tulenevalt sõiduki kasutamisest muid kohustusi;
2.2.25. korvama sellega seoses lisanduvad kulud (kahju), kui üürnik ei tagasta sõidukit kokku lepitud ajal ja/või kohas, v.a kui üürnik on sõiduki mittetähtaegsest tagastamisest omanikku teavitanud ja omanik on sellega vähemalt kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis nõustunud;
2.2.26. taluma sõiduki suhtes tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud sõiduki säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või selle tagajärgede kõrvaldamiseks;
2.2.27. mitte parendama ega muutma sõidukit. Üürnik peab hüvitama omanikule kogu sõiduki parendamise või muutmisega seotud kahju. Kui üürniku tehtud parendusi ei ole võimalik mõistlikult eemaldada, jäävad parendused tasuta omanikule. Kui üürnik parendab või muudab sõidukit, ei ole üürnikul õigust mitte mingil juhul nõuda vastavate kulutuste hüvitamist, v.a
2.2.27.1. kui omanik kiidab kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis parendused või muudatused heaks või
2.2.27.2. muudatuste tegemata jätmise korral jääks õigeaegselt täitmata omaniku seadusest tulenev avalike huvide kaitseks pandud kohustus.

III. Vastutus

3.1 Üürnik vastutab sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui sõiduk oli üürniku valduses. Kui sõiduk saab kahjustada, läheb kaotsi või hävineb ning üürnik ei suuda tõendada, et selle eest vastutab kolmas isik, loetakse, et selle eest vastutab üürnik.
3.2 Kui sõidukil tekib üüriperioodi jooksul puudus, mille eest üürnik ei vastuta ja mida ta ei pea oma kulul kõrvaldama, või kui sõiduki lepingujärgne kasutamine on takistatud, on üürnikul vaid õigus:
3.2.1. alandada üüri
3.2.2. kõrvaldada puudused ise, kui omanik on nende kõrvaldamisega nõus, ning nõuda omanikult puuduste kõrvaldamise kulutuste hüvitamist.
3.3 Üürnik ei vastuta sõiduki hävimise ega kahjustumise eest, kui see toimub omanikust tuleneva asjaolu tõttu (nt signalisatsiooni puudumine, puudustega lukusüsteem, tehniline rike, kasutamisjuhise andmata jätmine vms).
3.4 Omanik ei vastuta üürniku poolt kolmandatele isikutele sõiduki kasutamisega tekitatud kahju eest. Sellise kahju eest vastutab üürnik.
3.5 Kui üks pool on rikkunud lepingus sätestatud teatamiskohustust, kohustub ta hüvitama kogu kahju, mis teisele poolele tekkis teatud asjaolust teatamata jätmise tõttu.
3.6 Omanikul on õigus nõuda üürnikult igakordse rikkumise korral leppetrahvi järgmiselt:
3.6.1. sõiduki tähtaegse tagastamata jätmise korral üüri kahekordses ulatuses perioodi eest tagastamise kohustuse tekkimisest kuni sõiduki tagastamiseni omanikule;
3.6.2. omaniku nõusolekuta sõiduki kolmanda isiku valdusesse andmine – 30% üürisummast, kuid mitte vähem kui 25 eurot;
3.6.3. omaniku nõusolekuta sõiduki kolmanda isiku poolt tagastamisel omanikule 1000 eurot;
3.6.4. omaniku nõusolekuta sõiduki jätmisel tagastamise eesmärgil mitte kokkulepitud kohta 1000 eurot;
3.6.5. sõiduki kasutustingimuste rikkumine (lepingupunktide 1.6, 1.7, 2.2.6 – 2.2.8, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.16 – 2.2.21, 2.2.23 – 2.2.24 ja 2.2.27 rikkumised) – 30% üürisummast, kuid mitte vähem kui 25 eurot.
3.7 Leppetrahvinõude esitamise korral võib kahjustatud pool nõuda ka leppetrahvisummat ületava kahju hüvitamist.

IV. Lepingu lõpetamine

4.1 Lepingu lõpetamine peab toimuma vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
4.2 Lepingu võib alati poolte kokkuleppel lõpetada.
4.3 Lepingu võib kumbki lepingupool mõjuval põhjusel üles öelda, eelkõige kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni.
4.4 Üürnikul on õigus sõiduki vastuvõtmisel lepingust taganeda, kui
4.4.1. omanik annab üürnikule üle sõiduki, mille puudused välistavad sõiduki sihtotstarbelisekasutamise võimaluse või piiravad seda olulisel määral. Üürnik võib sel juhul lepingust taganeda kuni üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamiseni. Üürnik loetakse sel põhjusel lepingust taganenuks, kui ta ei kirjuta sõiduki vastuvõtmisel üleandmis-vastuvõtmisaktile alla ning teatab sellest Omanikule;
4.4.2. kui omanik ei anna sõidukit üleandmise kohas ja ajal üle.
4.5 Omanikul on õigus lepingust taganeda, kui üürnikul puudub sõiduki üleandmisel juhtimisõigus, sh üürnik ei näita omanikule kehtivat juhiluba, või muul olulisel põhjusel, mis välistab sõiduki kasutusse andmise. Omanik võib sel juhul lepingust taganeda kuni üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamiseni. Sellisel juhul loetakse omanik lepingust taganenuks, kui ta ei kirjuta sõiduki üleandmisel üleandmise-vastuvõtmise aktile alla ning teatab sellest Omanikule.
4.6 Omanikul on õigus leping koheselt üles öelda ja nõuda sõiduki kohest tagastamist eelkõige, kui üürnik:
4.6.1. rikub oluliselt lepingutingimusi,
4.6.2. kohus on välja kuulutanud üürniku pankroti;
4.6.3. on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid,
4.6.4. on omanikku muul viisil lepingu sõlmimisel eksitanud,
4.6.5. on põhjustanud sõiduki kahjustumise või hävimise,
4.7 Omanikul on õigus lepingu koheselt üles öelda ja nõuda sõiduki kohest tagastamist, kui:
4.7.1. üürilepingu jätkamist takistab sõidukil ilmnenud puudus või
4.7.2. kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada sõiduki või tekitada omanikule kahju.
4.8 Üürnikul on õigus leping koheselt üles öelda ja nõuda sõiduki kohest vastuvõtmist omaniku poolt eelkõige, kui:
4.8.1. sõidukit ei ole võimalik sellel ilmnenud puuduse, mille eest vastutab omanik, tõttu sihtotstarbeliselt kasutada;
4.8.2. omanik on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid või on üürnikku muul viisil eksitanud;
4.8.3. omanik rikub oluliselt muid lepingutingimusi.