Privacy policy

FEELTEADE

Käesolev privaatsuspoliitika (edasi: „Poliitika“) määrab kogutavad andmed, nende kogumise eesmärgi ja töötlemise viisi. Andmed kogutakse veebilehe www.finestautorent.eu („Leht”) külastamisel Peale selle määrab Poliitika kasutaja õigused.

KES TÖÖTLEB SINU ANDMEID

Tegevuse korraldaja on Eesti Vabariigis asuv Pro Star Group OÜ Planeedi 12-5 aadressil, Tallinn linn Harju maakond 10131. Registrikood: 14225033, edaspidi „Ettevõte“. Oleme üksus, mis vastutab Sinu andmete töötlemise eest.

SINU ÕIGUSED

Sinu õigused tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2016/679. aprilli 27. aasta 2016. määrusest (EL) 15-22 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Need õigused on järgmised: juurdepääs oma isikuandmetele; õigus isikuandmeid korrigeerida; õigus isikuandmete kustutada; õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, õigus oma andmete töötlemisele vastu vaielda; õigus oma isikuandmeid ülekanda; oma antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks töötlemise seaduslikkust, mida tehti enne tagasivõtmist nõusoleku alusel; õigus esitada isikuandmete kaitse ameti juhatajale kaebus isikuandmete ebaseadusliku töötlemise kohta. Oma volitused saad täita meilides aadressile: info@finestautorent.eu

KONTAKT

Meie eesmärk on parima kvaliteedi tagamine. Tehnoloogia arenduse tõttu võib Poliitika muutuda. Muutustest teatame enne nende jõustumist. Kõik küsimused ja vastuväited isikuandmete töötlemise ning Poliitika kohta võib esitada meie andmekaitseinspektorile meiliaadressile : info@finestautorent.eu .

MILLISEID KÜPSISEID KOGUME VEEBILEHEL NING RAKENDUSTES?

Meie Lehe või rakenduste kasutamisel kogutakse andmeid küpsiste kujul. Küpsised on arvutiandmed, eelkõige tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja terminaalseadmesse. Sõltuvalt küpsiste terminaalseadmes säilitamise ajast võib kasutatavad failid jagada: Seansiküpsised: neid säilitatakse kasutaja seadmes kuni asjaomase brauseri sulgemiseni või seansi lõppemiseni. Salvestatud teabe kustutatakse siis seadme mälust jäädavalt. Seansiküpsiste mehhanism ei lase isikuandmeid ega muud konfidentsiaalset teavet kasutaja seadmest allalaadida. Püsivad küpsised: need jäävad kasutaja terminaalseadmesse vastava faili seadistustes määratud ajaks või kuni kasutaja need eemaldab. Kasutame järgmisi küpsiseid: olulised küpsised, mis võimaldavad kasutada meie Lehel või Rakendustes olevaid teenuseid. Näiteks autentimise küpsiseid kasutatakse nende teenuste puhul, kus on nõutav autentimine Lehel või Rakenduses; ohutuse tagamise küpsise nagu näiteks küpsised, mis tuvastavad pettusi autentimisel. Seda tüüpi failid pakkuvad meie Lehe või Rakenduse lihtsamat funktsionaalsust ja nende allalaadimist sõltub Lehe või Rakenduse kasutamisest. Selletõttu on failid alati saadaval; statistikaküpsised, mille abil kogutakse teavet selle kohta, kuidas külastajad Lehe või Rakenduse osi kasutavad; funktsiooniküpsised - rohkem infot nende küpsiste kohta leiad punktides VII ja VIII.

MILLISEL EESMÄRGIL KASUTATAKSE KÜPSISEID?

Teie andmed kogutakse küpsiste abil selleks, et võimaldada meie Lehe või Rakenduse külastamist, korrektset kuvamist ning kõiki nende funktsioonide kasutamist. Küpsiseid kasutatakse ka meie Lehe või Rakenduse kasutusega seotud teabe kogumiseks, tänu millele võime neid pidevalt arendada ja nende funktsionaalsust ning sisu vastavalt Sinu eelistustele kohandada. Küpsiste kasutamise eesmärgid on üksikasjalikult kirjeldatud IX punktis. Meie Leht ja Rakendus võivad sisaldada linke muudele veebilehtedele või rakendustele, sealhulgas meie äripartnerite omadele. Pea meeles, et teiste isikute veebilehed võivad ka kasutada küpsiseid. Me ei mõjuta kolmandate isikute veebilehte ja ei vastuta nende küpsiste eest, mida need kasutavad või millele neil on juurdepääs. Klikkides viidet või rakendust, pea meeles, et igaühel on oma küpsiste poliitika. Sellepärast palume, et Sa enne teiste veebilehtede või rakenduste kasutamist tutvuksid nende küpsiste poliitikaga.

MILLINE ON ÕIGUSLIK ALUS KÜPSISTE KOGUMISEKS?

Lehelt kogutud andmeid kasutame: meie õigustatud huvi alusel nagu Lehe ja Rakenduse tehnilise toimimise tagamine ning selle analüüsimine ja statistiline analüüs. Sinu vabatahtlikult andnud nõusoleku alusel personaliseeritud turundussisu edastamise eesmärgil.

ANDMETE SÄILITAMISE AEG

Seansiküpsistes kogutud andmed säilitakse kuni seansi/meie Lehe või Rakenduse külastamise lõpuni. Pärast seda andmeid enam ei töödelda ja neid ei paigutata kuhugi. Seevastu püsivad küpsised jäävad Sinu seadmesse faili seadistustes määratud ajaks või kuni kasutaja need eemaldab. Rohkem infot üksikute küpsiste säilitamise aja kohta leiad punktis IX.

KÜPSISTE HALDUS BRAUSERIS

Paljudel juhtudel lubab sirvimise tarkvara küpsiseid vaikimisi hoida kasutaja seadmes, võimaldades Sulle küpsiste haldamist ja/või eemaldamist vastavalt Sinu eelistustele. Täpsemat infot leiad siin: Vahemälu ja küpsiste puhastamine. Kui otsustad eemaldada küpsised, siis palun pea meeles, et eemaldatakse ka kõik Sinu seadistused. Pärast küpsiste täieliku lukustamist, paljud veebilehed (sealhulgas meie veebileht) ei toimi õigesti või neid ei saa vaadata. Sellepärast ei soovita küpsiste, eriti oluliste küpsiste välja lülitamist meie Lehel. KOGUTUD JA TÖÖDELDUD ANDMED RAKENDUSE KASUTAMISEL MILLISEID ANDMEID KOGUME JA MILLEKS ME NEID KOGUME RAKENDUSE KASUTAMISE AJAL? ees-, perekonnanimi, ID number, aadress, kontaktandmed, juhiloa andmed, makse-/krediidikaardi andmed - need andmed on vajalikud Kasutajaga Lepingu sõlmimiseks või täitmiseks; juhiloa koopia, pilt - töötleme Kasutajate identifitseerimiseks ja nende juhiloa kontrollimiseks; makseandmeid töötleme selleks, et Ettevõte saaks tarvitusele võtta pettusevastased kaitsemeetmed ning täidaks oma õiguslikud kohustused vastavalt üldkehtivatele õigusnormidele, sh täiendavad ja raamatupidamisega seotud sätted; andmeid õigusrikkumiste kohta, sealhulgas õnnetused sõidukite kasutamisel, vargused ja vigastused ning andmeid liiklusõiguse rikkumiste ja muude rikkumiste kohta töödeldakse selleks, et seda teavet vajaduse korral edastada õiguskaitseasutustele, andmed teenuse kasutamise kohta, sealhulgas GPS-andmed (asukoht) töödeldakse lepingu täitmiseks, eriti info pakkumiseks vabade sõidukite asukoha kohta; e-posti aadressi ja telefoninumbrit töödeldakse selleks, et saata Kasutajatele e-meile Mobiilirakenduse funktsioonidest ning et Ettevõtte saaks tegeleda otseturundusega; andmeid rakenduste kasutamise kohta (kui tihti logitakse sisse, mis asukohas, IP-aadress) töödeldakse analüüsi ja statistilistel eesmärkidel ning Kasutaja rahulolu uurimiseks; neid andmeid Kasutaja asukoha kohta, mis pärinevad tema mobiiliseadmest (kui Kasutaja ei kasuta rakendust) töödeldakse selleks, et optimeerida ning tõsta meie poolt osutatavate teenuste taset.

SINU ANDMETE VASTUVÕTJAD

Kui õigussätted või Teenuste osutamine nõuab, siis edastatakse Sinu andmed kolmandatele osapooltele. Andmeid edastame järgmistele tarbijagruppidele: Ettevõtte töötajatele, kes vastutavad klienditeeninduse, raamatupidamise, sõiduki hoolduse (liikluseõnnetuse puhul) ning turunduse ja Kasutajaga koostöö eest; kolmandatele isikutele, kes osutavad Ettevõttele teenuseid, sealhulgas turundusfirmadele, IT-teenuse osutajatele, audiitoritele, raamatupidajatele, õigusnõustajatele, inkassofirmadele ja teiste isikutele selles ulatuses, mis on vajalik vastastikusteks kokkulepeteks kolmandate osapoolete ja Ettevõtte vahel. Kui kasutame teenuste osutamiseks alltöövõtjaid, siis võtame kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud ning vastavad tehnilised ja meetmed ja korraldusvahendid isikuandmete kaitse tagamiseks vastavalt eeskirjadele.

KUI KAUA SINU ANDMEID TÖÖDELDAKSE?

Kui salvestatud andmeid pole seatud eesmärkideks enam vaja, siis kustutatakse need.

GOOGLE ANALYTICS ja ADWORDS

Leht ja Rakendus kasutavad Google Analytics – Google, Inc. (edasi: Google) poolt pakutud võrguanalüüsiteenust, mis aitab analüüsida Lehe või Rakenduse kasutamisviisi. Selleks kasutab Google Analytics küpsiseid - tekstifaile, mis salvestatakse Sinu seadmes. Google kasutab küpsised mitmel moel. Küpsiseid kasutatakse reklaami kuvamiseks või Sinu valikute jälgimiseks nt AdWords turustamise ja Google Analytics abil. Küpsiste abil kogutud teave Lehe või Rakenduse kasutamise kohta on veebipäeviku standardteave (sealhulgas Sinu IP-aadress) ja anonüümne teave Lehe või Rakenduse külastajate käitumise kohta. Teave saadetakse Google`sse, mis säilitab neid USA serverites. Enne Google‘ile saatmist muudame Sinu IP-aadressi anonüümseks. Google töötleb andmeid vastavalt Euroopa Komisjoni 12. juuli 2016 aasta otsusele nr C(2016) 4176, mis EL-i USA andmekaitse („Privacy Shield“) raames tähendab Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse edastatavatele isikuandmetele piisava tasemega kaitset. Google osaleb Privacy Shield kokkulepes. Vastavalt Google Analytics teenuse osutamise tingimustele kinnitab Google, et ei hakka siduma andmesubjekti IP-aadressi muude Google valduses olevate andmetega. Google Analytics küpsiste loobumiseks lae alla ja paigalda veebibrauseri lisa, mis keelab juurdepääsu Google Analytics`ile (inglise keeles: Opt-out Browser Add-on): veebibrauseri lisa, mis keelab juurdepääsu Google Analytics`ile.

FACEBOOK PIXEL

Oma Lehel kasutame analüütilist vahendit Facebook Pixel, mis mõõdab Sinu tegevusi reklaami tõhususe mõttes. Facebook Pixel aitab meil jälgida Facebook`i reklaame ja optimeerida neid vastavalt kogutud andmetele, luua tulevate reklaamide sihtrühmi ja järelturustamist potentsiaalsetele klientidele - isikutele, kes on Lehel olnud aktiivsed.